Rzeźby z granitu

Kamień, a w szczególności granit jest dość specy­ficznym i trud­nym w obróbce mate­ri­ałem, trzeba wiele wysiłku i umiejęt­ności, aby uzyskać z niego pożą­dany kształt. Rzeźba z granitu powinna dokład­nie uwydat­niać kolor, fak­turę oraz mate­riał, z jakiego została wyko­nana.

Nasza firma zajmuje się wykony­wa­niem wszel­kich robót związanych z kamie­niem, głównie są to rzeźby, płaskorzeźby i nagrobki. W tym kierunku posiadamy ogromny bagaż doświad­czeń, odpowied­nich pra­cown­ików, spec­jal­isty­czne narzędzia i sprzęty.

Cieszymy się uznaniem i zad­owole­niem wielu klien­tów.

Rzeźba jest niepow­tarzalną rzeczą. Wymaga od rzeźbiarza doświadczenia, pre­cyzji, a także dokład­ności, aby w pełni ukazać jej bogate piękno.

Pro­ces tworzenia rzeźby jest czasochłonny oraz niejed­nokrot­nie bardzo żmudny. Każda rzeźba wykonywana jest indywidualnie, zgodnie z projektem. Tworzymy rzeźby na podstawie fotografii, osobistych wskazówek i pomysłów klientów.

Etapy tworzenia rzeźby :

  • roz­mowa z klientem
  • przy­go­towanie szkicu na papierze
  • wybór odpowied­niego bloku kamienia
  • początkowe prace z kamieniem - wydobywa się abstrak­cyjne, uproszc­zone formy,
  • które dają sze­rokie możli­wości ksz­tał­towa­nia płaszczyzn
  • kucie i rzeź­bi­e­nie szczegółów
  • utr­wale­nie i impregnacja rzeźby