Rzeźby z granitu

Kamień, a w szczególności granit jest dość specy­ficznym i trud­nym w obróbce mate­ri­ałem, trzeba wiele wysiłku i umiejęt­ności, aby uzyskać z niego pożą­dany kształt. Rzeźba z granitu powinna dokład­nie uwydat­niać kolor, fak­turę oraz mate­riał, z jakiego została wyko­nana.

Nasza firma zajmuje się wykony­wa­niem wszel­kich robót związanych z kamie­niem, głównie są to rzeźby, płaskorzeźby i nagrobki. W tym kierunku posiadamy ogromny bagaż doświad­czeń, odpowied­nich pra­cown­ików, spec­jal­isty­czne narzędzia i sprzęty.

Cieszymy się uznaniem i zad­owole­niem wielu klien­tów.

Rzeźba jest niepow­tarzalną rzeczą. Wymaga od rzeźbiarza doświadczenia, pre­cyzji, a także dokład­ności, aby w pełni ukazać jej bogate piękno.

Pro­ces tworzenia rzeźby jest czasochłonny oraz niejed­nokrot­nie bardzo żmudny. Każda rzeźba wykonywana jest indywidualnie, zgodnie z projektem. Tworzymy rzeźby na podstawie fotografii, osobistych wskazówek i pomysłów klientów.

Etapy tworzenia rzeźby :

  • roz­mowa z klientem
  • przy­go­towanie szkicu na papierze
  • wybór odpowied­niego bloku kamienia
  • początkowe prace z kamieniem - wydobywa się abstrak­cyjne, uproszc­zone formy,
  • które dają sze­rokie możli­wości ksz­tał­towa­nia płaszczyzn
  • kucie i rzeź­bi­e­nie szczegółów
  • utr­wale­nie i impregnacja rzeźby

Napisz do nas

Poniżej podaj swoje dane oraz opisz zakres usług które Cię interesują.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zbożowej 5, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381169956 moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok, ul. Zbożowa 5, 43-200 Pszczyna, (tel. +48 32 210 84 64, e-mail: pracownia@szczotok.pl. Podane dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Podane dane będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na używanie Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).

captcha

Wyślij kopię wiadomości do mnie

X
Napisz do nas