Rzeźba

Pracownia rzeźbiarska

Kamień należy do najs­tarszych surow­ców rzeźbiars­kich – jest tworzy­wem szla­chet­nym i wdz­ięcznym, choć zarazem bardzo wyma­ga­ją­cym, szczegól­nie przy obróbce. Rzeź­bi­e­nie w kamie­niu wymaga czasu jak i nie małych umiejęt­ności , dlat­ego nadanie specy­ficznych ksz­tałtów kamieniowi nat­u­ral­nemu np. gran­i­towi, mar­murowi, piaskow­cowi, jest niezwykle czasochłonne. Stara­jąc się wyko­rzys­tać możli­wości, jakie daje kamieniarstwo, demon­stru­jemy także kun­szt rzeźbiarski, w jego trady­cyjnym znaczeniu.

W ofer­cie real­iza­cji rzeźby w kamie­niu, wykonu­jemy ele­menty deko­ra­cyjne architek­tury wnętrz oraz architek­tury zewnętrznej. Wys­trój wnętrza jest wyrazem uczuć i emocji, dlat­ego tak istotne jest pre­cyzyjne odd­anie idei i charak­teru rzeźby pod­czas pracy nad jej formą. Nasza pracownia rzeźbiarska wykonuje nawet niestandardowe projekty na zamówienie, według indywidualnych pomysłów klienta. Pozwala to tworzyć ciekawe kompozycje dopasowane do oczekiwań.

Rzeźba w kamie­niu np. rzeźba w grani­cie powinna dokład­nie uwydat­niać kolor, fak­turę oraz mate­riał, z jakiego została wyko­nana. Ogromna przestrzeń architek­tury zewnętrznej daje wiele możli­wości na wyko­rzys­tanie różnych tech­nik rzeź­bi­enia w kamie­niu. Dobry pro­jekt i kun­szt rzeźbiarski nadaje zwycza­jnemu otocze­niu charak­ter niezwykłości i niepow­tarzal­ności. Jako ele­menty deko­ru­jące przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną, zal­icza się różno­rakiego pokroju rzeźby ozdobne. Rzeźby kami­enne najczęś­ciej wykony­wane są w grani­cie, mar­murze i piaskowcu – rzeźba z piaskowca. Nasza pracownia rzeźbiarska wykorzystuje różne surowce, dzięki czemu rzeźby wyróżniają się indywidualnością oraz dopracowanymi detalami.

Niesamowite wraże­nie sprawia połącze­nie rzeźby wraz z nagrobkiem , dopełnie­nie kun­sztu , ukazanie indy­wid­u­al­ności – nagrobki z rzeźbą.

Doty­chcza­sowo, wyko­nane przez nas najwięk­sze rzeźby w kamie­niu (170 cm) to postać Anioła i Marii Mag­daleny – rzeźba sakralna , jed­nak wymi­ary rzeźby są zależné od upodobań klientów.

Na zlece­nia klien­tów wykonu­jemy m.in.:

  • fontanny, kapliczki – rzeźby ogrodowe,
  • ele­menty (rzeźby) deko­ra­cyjne do domów i mieszkań,
  • rzeźby na nagrobki, postumenty, postacie świętych, posągi
  • inne ele­menty rzeźbione na życze­nie klienta.

Rzeźba z kamienia – jak powstają rzeźby?

Rzeźbienie to jedna z tradycyjnych sztuk plastycznych. Rzeźbienie w kamieniu czy innym materiale ma za zadanie uformować kompozycję w trójwymiarze, dzięki czemu możliwe jest jej podziwianie z każdej strony. Powstające rzeźby nie muszą być jednolite i gładkie – wszystko uzależnione jest od projektu. Istnieje również możliwość zabarwienia gotowego dzieła, dzięki czemu uzyskuje się dodatkowe walory artystyczne. W naszej pracowni rzeźbiarskiej dobieramy technikę i rodzaj surowców to każdego projektu. Dzięki temu powstałe rzeźby cechują się realizmem i niezwykłą estetyką wykonania.

Rzeźbienie w kamieniu i tworzenie płaskorzeźb to zajęcie wymagające precyzji, dlatego jest ono bardzo czasochłonne. Zanim powstanie rzeźba z kamienia konieczne jest odpowiednie rozplanowanie pracy i podzielenie jej na kilka etapów, bez których nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego efektu.

Przystępując do prac, najpierw nanosi się szkic na kamień. Po uzyskaniu zadowalających proporcji zaczynają się prace polegające na obróbce wstępnej wyrysowanego wzoru w kamieniu oraz usuwaniu zbędnego materiału. W oparciu o projekt odpowiednio dokonuje się rzeźbienia – nadaje odpowiednie kształty oraz wgłębienia. W końcowym etapie prac rzeźbę poddaje się już szczegółowej obróbce, nanosi specjalne impregnaty, które nadają jej trwałość, ochronę oraz wygląd.

Rzeźba z kamienia powstaje najczęściej z marmuru lub piaskowca. Tego typu elementy często zdobią także nagrobki artystyczne.

Każdy projekt rzeźby wykonujemy w oparciu o plan, który uwzględnia następujące kroki:

  • rozmowa z klientem pozwalająca na ustalenie jego oczekiwań;
  • przygotowanie wstępnego szkicu projektu;
  • wybranie odpowiedniego bloku kamienia, który musi mieć odpowiednią wysokość, grubość oraz szerokość.

Następnie przystępujemy do właściwych prac, gdzie pierwszy etap rzeźbienia polega na wydobyciu z bryły skalnej uproszczonej wersji projektu. Drugi krok to kucie i rzeźbienie poszczególnych elementów projektu. Prace kończy utrwalenie rzeźby. Nasza pracownia rzeźbiarska ma na swoim koncie wiele realizacji, z którymi można zapoznać się w galerii. Oprócz tradycyjnych nagrobków, wykonujemy także nietypowe rzeźby, które urozmaicają wnętrza i architekturę zewnętrzną budynków.