Budownictwo

Kamień jest jed­nym z pier­wszych znanych w his­torii mate­ri­ałów budowlanych. Do dziś kamieniarstwo pełni istotną rolę w budown­ictwie: kamień przede wszys­tkim służy jako ele­ment deko­ra­cyjny oraz wykończeniowy. Coraz częś­ciej gości w naszych domach. Spośród różnych mate­ri­ałów budowlanych, to właśnie kamień zapew­nia obiek­tom architek­ton­icznym wielo­let­nią trwałość. Poza tym jest bardzo funkcjon­alny oraz nadaje ele­gancki i prestiżowy charakter.

Chcąc wymienić pełné jego zas­tosowanie, począwszy od posadzek w mieszka­niu do elewacji zewnętrznej, od blatu kuchen­nego do wykończenia kominka i w końcu od ele­ganc­kich świeczników po trady­cyjne umy­walki w łazience, z pewnoś­cią przys­porzyłoby to wiele trud­ności. Różnorod­ność ofer­owanych mate­ri­ałów, w różno­ra­kich kolorach wraz z ele­men­tami rzeźbionymi lub w połącze­niu z met­alo­plas­tyką w rezulta­cie daje sze­rokie pole zas­tosowań. Nasz zakład spec­jal­izuje się w real­iza­cji wszel­kich tego rodzaju zle­ceń. Należą do nich m.in.:

  • para­pety,
  • elewacje,
  • stop­nie,
  • posadzki,
  • blaty kuchenne z kamienia,
  • blaty łazienkowe z kamienia,
  • stoły,
  • okładziny ścian i słupów,
  • ele­menty kominkowe,
  • oraz inne ele­menty według Państwa życzeń.

Zobacz galerię zdjęć „Barwa kamienia a nas­trój wnętrza” przed­staw­ia­jącą możliwe (gus­towne) zestaw­ie­nie kolorów – wraz z opisem wybranych barw – które można wyko­rzys­tać urządza­jąc własne mieszkanie.