Rzeźby z piaskowca

Rzeźba jest jedną z dyscy­plin, którą zal­icza się do sztuk plas­ty­cznych. Jej przed­miotem jest for­mowanie kom­pozy­cji trójwymi­arowych, możli­wych do oglą­da­nia z każdej strony. Rzeźba nie musi być gładka, może posi­adać fak­turę jak również może zostać ubarwiona.

Rzeźby z piaskowca cieszą się największą popularnością, ponieważ piaskowiec jest materiałem łatwym w obróbce. Rzeźby z piaskowca nie wymagają ubarwień, same doskonale potrafią uwydatnić wszystkie szczegóły. Nie każdy piaskowiec nadaje się do wykonania rzeźby. Pod rzeźbę dobieramy odpowiedni piaskowiec, wysokogatunkowy, o zwięzłej strukturze. Wiele lat doświadczenia pozwoliło nam zdobyć ogromną wiedzę na temat piaskowców.

Wszys­tkie przed­staw­ione rzeźby są wykony­wane w naszym zakładzie. Rzeźby są wykony­wane ręcznie przez najlep­szych fachow­ców. Rzeźby wykonu­jemy w różnych rozmi­arach, na życze­nie i zlece­nie klienta, począwszy od pro­ponowanych przez nas wzorów, aż do indy­wid­u­al­nych pro­jek­tów i pomysłów naszych klientów. Ręczne wyko­nanie rzeźby jest gwaran­tem niepow­tarzal­ności i wyjątkowości .

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą galerią , która cieszy oko i nie jed­nokrot­nie zapiera dech w piersiach.

Pro­ces tworzenia rzeźby jest czasochłonny oraz niejed­nokrot­nie bardzo żmudny. Każda rzeźba wykonywana jest indywidualnie, zgodnie z projektem. Tworzymy rzeźby na podstawie fotografii, osobistych wskazówek i pomysłów klientów.

Etapy tworzenia rzeźby :

  • roz­mowa z klientem
  • przy­go­towanie szkicu na papierze
  • wybór odpowied­niego bloku kamienia
  • początkowe prace z kamieniem - wydobywa się abstrak­cyjne, uproszc­zone formy,
  • które dają sze­rokie możli­wości ksz­tał­towa­nia płaszczyzn
  • kucie i rzeź­bi­e­nie szczegółów
  • utr­wale­nie i impregnacja rzeźby