Renowacja

Prezen­tu­jemy galerię zdjęć przed­staw­ia­ją­cych rzeźby kami­enne , renowację rzeźb , pro­ces renowacji pom­ników , renowację nagrobków oraz wszelkiego rodzaju innych zabytków . Więcej odnowionych rzeźb wkrótce.

Celem głównym jest ocale­nie od zniszczenia najwięk­szych zabytków rzemiosła artysty­cznego. Zazwyczaj pom­ników , nagrobków czy też rzeźb , które są dla nas cen­nymi wspom­nieni­ami oraz niepow­tarzal­nymi ele­men­tami naszej przeszłości . Zobacz też : Renowację nagrobków

Wielo­let­nie doświad­cze­nie w wykony­wa­niu usług kamieniars­kich daje nam możli­wość wyko­na­nia wszelkiego rodzaju zamówień na wysokim poziomie.

Szczegól­nym zadaniem jest również ochrona zabytków skar­al­nych i rzeźb sakral­nych ; wchodzi to w skład szer­szego pro­jektu mającego na celu odnowę, ochronę a także ukazanie swois­tego piękna tychże arcy­dzieł . Jest to bardzo dokładne, żmudne i pra­cochłonne zaję­cie, ale umiejęt­nie i cier­pli­wie wyko­nana praca pozwala na zachowanie w sposób maksy­malny tego, co stanowi o wyjątkowości oryginału.