Renowacja

Prezen­tu­jemy galerię zdjęć przed­staw­ia­ją­cych rzeźby kami­enne , renowację rzeźb , pro­ces renowacji pom­ników , renowację nagrobków oraz wszelkiego rodzaju innych zabytków . Więcej odnowionych rzeźb wkrótce.

Celem głównym jest ocale­nie od zniszczenia najwięk­szych zabytków rzemiosła artysty­cznego. Zazwyczaj pom­ników , nagrobków czy też rzeźb , które są dla nas cen­nymi wspom­nieni­ami oraz niepow­tarzal­nymi ele­men­tami naszej przeszłości . Zobacz też : Renowację nagrobków

Wielo­let­nie doświad­cze­nie w wykony­wa­niu usług kamieniars­kich daje nam możli­wość wyko­na­nia wszelkiego rodzaju zamówień na wysokim poziomie.

Szczegól­nym zadaniem jest również ochrona zabytków skar­al­nych i rzeźb sakral­nych ; wchodzi to w skład szer­szego pro­jektu mającego na celu odnowę, ochronę a także ukazanie swois­tego piękna tychże arcy­dzieł . Jest to bardzo dokładne, żmudne i pra­cochłonne zaję­cie, ale umiejęt­nie i cier­pli­wie wyko­nana praca pozwala na zachowanie w sposób maksy­malny tego, co stanowi o wyjątkowości oryginału.

Napisz do nas

Poniżej podaj swoje dane oraz opisz zakres usług które Cię interesują.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zbożowej 5, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381169956 moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok, ul. Zbożowa 5, 43-200 Pszczyna, (tel. +48 32 210 84 64, e-mail: pracownia@szczotok.pl. Podane dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Podane dane będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na używanie Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).

captcha

Wyślij kopię wiadomości do mnie

X
Napisz do nas