Kamieniarstwo

 • Nagrobki
  Nagrobki„Grób to pom­nik na granicy dwóch światów wys­taw­iony, cała ziemia to olbrzymi cmen­tarz, na którym mil­iony istot spoczęły.” Ja­mes Joyce „[…] los...
  Czytaj więcej
 • Budownictwo
  BudownictwoKamień jest jed­nym z pier­wszych znanych w his­torii mate­ri­ałów budowlanych. Do dziś kamieniarstwo pełni istotną rolę w budown­ictwie: kamień przede...
  Czytaj więcej
 • Rzeźba
  RzeźbaKamień należy do najs­tarszych surow­ców rzeźbiars­kich – jest tworzy­wem szla­chet­nym i wdz­ięcznym, choć zarazem bardzo wyma­ga­ją­cym, szczegól­nie przy obróbce. Rzeź­bi­e­nie...
  Czytaj więcej
 • Renowacja
  RenowacjaPrezen­tu­jemy galerię zdjęć przed­staw­ia­ją­cych rzeźby kami­enne , renowację rzeźb , pro­ces renowacji pom­ników , renowację nagrobków oraz wszelkiego rodzaju innych...
  Czytaj więcej

Kamieniarstwo jest jed­nym z najs­tarszych zawodów na świecie. Swe początki zawdz­ięcza rewolucji neoli­ty­cznej, pod­czas której ludzie nauczyli się wyt­warzać za pomocą ognia gips, wapno nie­gas­zone i zaprawę murarską oraz wyko­rzysty­wać te wynalazki do kon­struowa­nia prymi­ty­wnych domów.

Architek­tura cywiliza­cji anty­cznych opier­ała się w dużej mierze na na takich zawodach jak kamieniarstwo, które umożli­wiło pow­stawanie takich budowli jak egip­skie piramidy, środkowo-​amerykańskie piramidy schod­kowe, per­skie pałace czy greckie i rzym­skie świątynie.

Śred­niowiecze było zło­tym wiekiem dla mis­trzów kamieniarstwa. W tam­tym okre­sie pow­stawały liczne zamki, mury i budynki obronne, a od ok XII w. wznos­zono także liczne koś­cioły i kat­edry których pod­sta­wowym budul­cem był kamień. Wtedy też zaczęły pow­stawać gildie kamieniarskie i murarskie. Śred­niowieczni kamieniarze często oznaczali swoje wyroby unikalnymi sym­bo­l­ami by odróżnić się od innych rzemieślników.

W okre­sie rene­sansu sztuka kamieniarska powró­ciła do łask wraz z architek­ton­icznymi odwoła­ni­ami do antyku. Przykła­dem tego rozk­witu są Włochy gdzie zna­j­dują się takie budowle jak Kat­e­dra Santa Maria del Fiore, Fontanna Nep­tuna czy Bib­lioteka Lau­ren­ziana która została zapro­jek­towana i zbu­dowana przez Michała Anioła.

Z nas­taniem ery prze­mysłu kamieniarstwo stało się mniej czaso– i pra­cochłonne. Wiele wynalazków takich jak powi­etrze pod ciśnie­niem, żurawie i pod­nośniki czy piły elek­tryczne poz­woliło na szyb­szą i efek­ty­wniejszą pracę i w efek­cie na wytrzy­mal­sze i piękniejsze budowle , rzeźby czy też nagrobki .

Firma Szc­zo­tok opiera się na doświad­czeni­ach naby­tych i udoskon­alanych na przestrzeni wieków. Korzys­tamy z najlep­szych prak­tyk i doświad­czeń uzu­peł­ni­a­jąc je o najnowocześniejsze narzędzia i technologie.

W razie jakichkol­wiek pytań proszę udać się do zakładki kon­takt .

Napisz do nas

Poniżej podaj swoje dane oraz opisz zakres usług które Cię interesują.

captcha

Wyślij kopię wiadomości do mnie

X
Napisz do nas