Kamieniarstwo

 • Jak powstaje rzeźba
  Jak powstaje rzeźbaW naszej pracowni kamieniarskiej rzeźbą zajmuje się dwóch rzeźbiarzy z ogromnym doświadczeniem. Ich wszystkie prace są wykonywane ręcznie. Rzeźby głównie...
  Czytaj więcej
 • Nagrobki
  Nagrobki„Grób to pom­nik na granicy dwóch światów wys­taw­iony, cała ziemia to olbrzymi cmen­tarz, na którym mil­iony istot spoczęły.” Ja­mes Joyce „[…] los...
  Czytaj więcej
 • Budownictwo
  BudownictwoKamień jest jed­nym z pier­wszych znanych w his­torii mate­ri­ałów budowlanych. Do dziś kamieniarstwo pełni istotną rolę w budown­ictwie: kamień przede...
  Czytaj więcej
 • Rzeźba
  RzeźbaPracownia rzeźbiarska Kamień należy do najs­tarszych surow­ców rzeźbiars­kich – jest tworzy­wem szla­chet­nym i wdz­ięcznym, choć zarazem bardzo wyma­ga­ją­cym, szczegól­nie przy obróbce....
  Czytaj więcej

Kamieniarstwo jest jed­nym z najs­tarszych zawodów na świecie. Swe początki zawdz­ięcza rewolucji neoli­ty­cznej, pod­czas której ludzie nauczyli się wyt­warzać za pomocą ognia gips, wapno nie­gas­zone i zaprawę murarską oraz wyko­rzysty­wać te wynalazki do kon­struowa­nia prymi­ty­wnych domów.

Architek­tura cywiliza­cji anty­cznych opier­ała się w dużej mierze na na takich zawodach jak kamieniarstwo, które umożli­wiło pow­stawanie takich budowli jak egip­skie piramidy, środkowo-​amerykańskie piramidy schod­kowe, per­skie pałace czy greckie i rzym­skie świątynie.

Śred­niowiecze było zło­tym wiekiem dla mis­trzów kamieniarstwa. W tam­tym okre­sie pow­stawały liczne zamki, mury i budynki obronne, a od ok XII w. wznos­zono także liczne koś­cioły i kat­edry których pod­sta­wowym budul­cem był kamień. Wtedy też zaczęły pow­stawać gildie kamieniarskie i murarskie. Śred­niowieczni kamieniarze często oznaczali swoje wyroby unikalnymi sym­bo­l­ami by odróżnić się od innych rzemieślników.

W okre­sie rene­sansu sztuka kamieniarska powró­ciła do łask wraz z architek­ton­icznymi odwoła­ni­ami do antyku. Przykła­dem tego rozk­witu są Włochy gdzie zna­j­dują się takie budowle jak Kat­e­dra Santa Maria del Fiore, Fontanna Nep­tuna czy Bib­lioteka Lau­ren­ziana która została zapro­jek­towana i zbu­dowana przez Michała Anioła.

Z nas­taniem ery prze­mysłu kamieniarstwo stało się mniej czaso– i pra­cochłonne. Wiele wynalazków takich jak powi­etrze pod ciśnie­niem, żurawie i pod­nośniki czy piły elek­tryczne poz­woliło na szyb­szą i efek­ty­wniejszą pracę i w efek­cie na wytrzy­mal­sze i piękniejsze budowle , rzeźby czy też nagrobki .

Firma Szc­zo­tok opiera się na doświad­czeni­ach naby­tych i udoskon­alanych na przestrzeni wieków. Korzys­tamy z najlep­szych prak­tyk i doświad­czeń uzu­peł­ni­a­jąc je o najnowocześniejsze narzędzia i technologie.

W razie jakichkol­wiek pytań proszę udać się do zakładki kon­takt .

Napisz do nas

Poniżej podaj swoje dane oraz opisz zakres usług które Cię interesują.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zbożowej 5, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381169956 moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok, ul. Zbożowa 5, 43-200 Pszczyna, (tel. +48 32 210 84 64, e-mail: pracownia@szczotok.pl. Podane dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Podane dane będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na używanie Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).

captcha

Wyślij kopię wiadomości do mnie

X
Napisz do nas