Anioł

Kamieniarstwo Szc­zo­tok – 40 lat doświadczenia !

Pro­fesjon­al­izm wykony­wanych przez nas dzieł his­to­rycznych, trady­cyjnych i indy­wid­u­al­nych (takich jak nagrobki, rękodzieła, przed­mioty sakralne i wiele innych) jest naszą wizytówką.

Mówiąc o dobrym wyro­bie, mamy na myśli przede wszys­tkim staranną i pre­cyzyjną pracę doświad­c­zonych kamieniarzy, dobór najlep­szej jakości mate­ri­ałów oraz czas i serce włożone w każdą realizację.

Kamieniarstwo to nasza pasja. Usługi kamieniarskie świad­czymy od 40 lat, dowodząc ory­gi­nal­ności i fachowości real­iza­cji indy­wid­u­al­nych pro­jek­tów i pomysłów naszych klien­tów. W odróżnie­niu do firm pro­duku­ją­cych „bez­imi­enne” wyroby na masową skalę, my pod­chodz­imy do każdego klienta indy­wid­u­al­nie. Pode­j­mu­jemy się real­iza­cji zamówień ambit­nych i nietypowych.

W naszej ofer­cie zna­jdą państwo pom­niki i inne wyroby z kamieni stan­dar­d­owych takich jak: mar­mur, granit, traw­er­tyn ale także kamie­nie stosowane w ogrod­nictwie i mniejszej architek­turze, np.: łupki, piaskowce, samorodki marmurowe.

Poza real­iza­cją zle­ceń stan­dar­d­owych, wykonu­jemy także deko­racje koś­ciołów, renowacje zabytków czy rzeźby w kamie­niu. Ofer­u­jemy sze­roką paletę środ­ków do pielę­gnacji, czyszczenia oraz impre­g­nacji kamienia.

Zapraszamy do przegląd­nię­cia naszych prac na pozostałych podstronach