Pomniki

Na niepow­tarzal­ność wykony­wanych przez nas pom­ników dziecię­cych mają wpływ przede wszys­tkim indy­wid­u­alne wskazówki i propozy­cje rodz­iców po stra­cie dziecka. Niejed­nokrot­nie, by pomóc w wyborze jak najład­niejszego dziecięcego nagrobka służymy nie tylko poradą, ale także gotowymi już wzo­rami nagrobków.

Śmierć naszej ukochanej osoby jest bardzo wielkim ciosem , chcielibyśmy wtedy zro­bić wszys­tko , aby z powrotem ją odzyskać , ale niestety jesteśmy bezsilni w tej kwestii.. Możemy jedynie sprawić tej oso­bie nagrobek , który wyrazi nasz ogromny ból i stratę … Wybór nagrobka jest trudną decyzją , szczegól­nie nagrobki dziecinne przypraw­iają nas o smutek i roz­pacz , ale służymy państwu wszelką pomocą i wspar­ciem w wybra­niu jak najlep­szego pom­niczka dla waszego aniołka.

Kamieniarstwo jest naszą pasją już od wielu lat .

Liczne rzeź­bi­enia, witraże, rzeźby w kamie­niu (rzeźba anioła, twarzy anioła itp.) dodatkowe ele­menty met­alo­plas­tyki – wykony­wane dzięki współpracy z pra­cow­n­i­ami pro­fesjon­al­istów – czynią real­i­zowane pom­niki, czy nagrobki dziecięce znacznie ory­gi­nal­niejszymi niż pozostałe. Łącząc różné mate­ri­ały jak np.: granit z piaskow­cem czy mar­murem uzysku­jemy bardzo ciekawe, ory­gi­nalne efekty. Nie skła­ni­amy się jed­nak do real­iza­cji tylko nieprze­cięt­nych pom­ników. Real­izu­jemy także pro­jekty nagrobków i pom­ników dla dzieci o charak­terze trady­cyjnym (tj. nagrobki gran­i­towe, czy też mar­murowe) i skrom­nym – co często staje się ich atutem.

Zda­jemy sobie sprawę, iż nagrobek dla dziecka – będący ostat­nią pamiątką – w zami­arze blis­kich ma wyrażać przede wszys­tkim wielką miłość rodz­iców do utra­conego dziecka. To właśnie dzięki miłości, jaką osoby po star­cie chcą wyrazić w nagrobku czy pom­niku, stają się one małymi arcy­dziełami. Dlat­ego, po szczegółowej roz­mowie z klien­tem staramy się zre­al­i­zować pro­jekt tak, by zachować przy tym wysoki kun­szt rzeźbiarski.

Jeśli klient jest zde­cy­dowany co do wzoru nagrobka, czy pom­nika dziecięcego, bądź chce znać cenę określonego mate­ri­ału (kamienia) lub koszty związane z real­iza­cją pro­jektu, może skon­tak­tować się z nami w celu uzyska­nia więk­szej liczby informacji.