Nagrobki z piaskowca

Nasza firma wykonuje zarówno nagrobki jak i rzeźby z piaskowca . Doskon­al­imy się w tych usłu­gach już od wielu lat , dzięki czemu posi­adamy ogromne doświad­cze­nie jak i uznanie wielu klientów .

Wykonu­jemy inne , niety­powe zlece­nia , które cza­sem dla innych kamieniarzy są poza ich zasięgiem , nie potrafią podołać ich wykonaniu.

Wykonu­jemy pro­jekty nagrobków indy­wid­u­al­nie zapro­jek­towanych , które potem stają się bardzo oso­bistymi dla naszym klientów .

Nagrobki z piaskowca są bardzo wyjątkowe , sama ich barwa świad­czy o wyjątkowości , gdyż nie są takie smutne , dodają w jakimś stop­niu otuchy . Nagrobki z piaskowca są bardzo „ładne” . Może słowo „ładne” nie jest najlep­szym określe­niem nagrobka , ale uważam ‚że tak właśnie należy go oce­niać . Nagrobek wraz z rzeźbą z piaskowca , który jest per­fek­cyjnie wyko­nany czyni w swoisty sposób arcy­dzieło , które przy­ciąga wzrok i cieszy nie jedno oko …

Nasza firma kamieniarstwo Szc­zo­tok słynie z takich, oto pięknych arcy­dzieł z piaskowca . Zapraszamy do obe­jrzenia naszej galerii .