Nagrobki i pomniki – wzory

Nie zaj­mu­jemy się han­dlem gotowymi nagrobkami. Nie sprzeda­jemy gotow­ców z Chin, wykony­wanych z tanich materiałów.

Każde zamówie­nie trak­tu­jemy indy­wid­u­al­nie, uży­wamy najwyższej jakości sprawd­zonych mate­ri­ałów, które gwaran­tują jakość na bardzo długie lata.

Każda rzeźba jest niepow­tarzalna, ręcznie kuta w kamie­niu przez rzeźbiarza. Nie uży­wamy typowych, odle­wanych elementów.

Kat­a­log?

Wybór nagrobka z gotowego kat­a­logu nie jest najlep­szym rozwiązaniem.

Za każdym nagrobkiem kryje się his­to­ria człowieka. Staramy się aby ta his­to­ria znalazła swoje odzwier­ciedle­nie w jego pomniku.

Niepow­tarzalny efekt daje oso­bista roz­mowa z kamieniarzem, dotknię­cie różnych rodza­jów kamienia przed zamówie­niem, przy­go­towanie szkiców z unika­towymi szczegółami. Na oso­bistą roz­mowę możesz się umówić w dziale kon­takt.

Najpop­u­larniejsze wzory

Dla tych, szukają inspiracji, którzy nie są zde­cy­dowani, przed­staw­iamy niek­tóre zdję­cia tych nagrobków, które wybier­ane są najczęściej.

Zapraszamy także do przegląd­nię­cia szczegółowych zdjęć, które zna­j­dują się na innych podstronach: