Kamieniarstwo, nagrobki, pomniki – rodzaje kamienia

Dlaczego warto wybrać kamień

Szla­chetny charak­ter, funkcjon­al­ność i ele­gancja to jedne z najważniejszych atutów kamienia. Kamień jest mate­ri­ałem twardym i zim­nym, jed­nak potrafi także wzbudzić w odbiorcy emocje dzięki połącze­niu har­monii oraz trady­cji, jaką w sobie kryje. Funkcjon­alne cechy kamienia zna­j­dują zas­tosowanie w budown­ictwie oraz w różnych dziedz­i­nach architek­tury. Kamieniarstwo to rzemiosło cieszące się pop­u­larnoś­cią od wieków. Na dowód świet­ności kamienia można przy­toczyć jego stosowanie w budowlach wszys­t­kich epok his­to­rycznych. Biorąc pod uwagę wzgląd styl­istyki kamienia, warto zwró­cić uwagę na to iż doskonale prezen­tuje się on zarówno sam, jak i świet­nie współ­gra z innymi surow­cami. Dzięki wysok­iej este­tyce, kamień trafił na salony.

Rodzaje kamienia

Do głównych mate­ri­ałów, z których wykonu­jemy nagrobki należą: mar­mur, granit oraz piaskowiec. Aby przy­bliżyć Państwu rodzaje i specy­fikę kamieni oraz ułatwić wybór, przed­staw­iamy dla każdego z kamieni krótki opis wraz z jego zastosowaniem:

Mar­mur

Mar­mur, w zależności od domieszek min­er­al­nych może przyj­mować różné barwy i wzory. Pod dzi­ałaniem związków zaw­ier­a­ją­cych kwasy matowieje. Jest mniej odporny na warunki atmos­fer­yczne, ścieranie i ściskanie niż granit. Szczegól­nym atutem mar­muru jest łat­wość w utrzy­ma­niu go w czys­tości oraz wysoka funkcjon­al­ność. Pole­cany szczegól­nie w miejs­cach o śred­nim natęże­niu ruchu oraz mniej narażonych na dzi­ałanie czyn­ników atmos­fer­ycznych. Zas­tosowanie marmuru:

 • posadzki wewnętrzne,
 • okładziny ści­enne,
 • blaty z kamienia,
 • nagrobki,
 • schody z kamienia.

Granit

Granit posi­ada struk­turę równoziar­nistą lub por­firową. Jest niezwykle wytrzy­mały i odporny na ścieranie, ściskanie i wysoką tem­per­aturę. Granit może mieć różną fak­turę: polerowaną, płomieniowaną, młotkowaną. To sprawia, że granit może być wyko­rzysty­wany wewnątrz jak i na zewnątrz – doskonale speł­ni­a­jąc określone funkcje. Gładka i błyszcząca powierzch­nia gran­itu sprawia, że jest łatwy w utrzy­ma­niu czys­tości i jed­nocześnie jest przy­jemny w dotyku.

Zas­tosowanie granitu:

 • nagrobki,
 • para­pety i blaty,
 • obiekty użyteczności pub­licznej o dużym natęże­niu ruchu,
 • w sporcie żużlowym stanowi naw­ierzch­nię toru,
 • kominy.

Piaskowiec

Piaskowce przyj­mują różné zabar­wienia: od szarego po żółte, czer­wone i białe. Stosowane w budown­ictwie jako mate­riał kon­struk­cyjny lub zdob­niczy. Piaskowiec doskonale kom­ponuje się z innymi mate­ri­ałami takim jak np.: szkło, metal czy drewno.

Zas­tosowanie piaskowca:

 • schody z kamienia,
 • kominki,
 • para­pety,
 • elewacje,
 • nagrobki,
 • pom­niki,
 • posadzki,
 • rzeźby,
 • architek­tura ogrodowa (kostka brukowa, ogrodzenia, studnie, fontanny, ławki itp.)